El Banc dels Aliments

Estatuts

05/06/2017 0:00:00


 

 

 

 

Estatuts de l’Associació Banc dels Aliments de Lleida

 

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERAL

 

Article 1. Denominació, règim jurídic, domicili social.

1. El nom de l’associació serà "Associació Banc dels Aliments de Lleida".

2. L’associació "Banc dels Aliments de Lleida" es constitueix com a associació a l’empara de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. A més a més d’aquesta norma i altres aplicables, el règim jurídic de l’associació es completarà amb allò previst en els presents Estatuts.

3. L’associació desenvoluparà les seves activitats principalment en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

4. La ubicació legal de 1'Associació s’estableix a la ciutat de Lleida, amb domicili a c/ Vilanova de la Barca, 3.

 

Article 2. Duració.

L’associació es constitueix amb caràcter permanent i per temps indefinit.

 

Article 3. Finalitats.

  1. L’objectiu fonamental de 1'Associació serà participar en les tasques de lluita contra la fam que venen desenvolupant altres Associacions i Fundacions seguint les directrius del Banc Mundial dels Aliments. En aquest sentit, 1'Associació tindrà per objecte contribuir a aportar una resposta als problemes de la fam, de la marginació, de l’atur i de la pobresa a través de la captació d’excedents i de donacions d’aliments, medicines, mobiliari i tots aquells altres béns imprescindibles per la vida digna de les persones, i llur redistribució a tot tipus d’associació o d’institució de caràcter públic i privat que tingui el mateix objecte social, i directament a les persones necessitades que siguin usuàries de la nostra associació.
  2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

TÍTOL II

SOCIS I COL·LABORADORS

Article 4. Socis.

1. L’associació estarà oberta a totes aquelles persones físiques o jurídiques interessades en la consecució col·lectiva de les finalitats anteriorment descrites. En cas de persones físiques, serà necessari que aquestes siguin majors d’edat i que disfrutin de plena capacitat d’obrar.

2. Amb aquest propòsit es distingiran tres classes de socis:

a) Socis fundadors: seran socis fundadors les persones físiques o jurídiques que firmin l’acta fundacional de l’associació.

b) Socis ordinaris: seran socis ordinaris les persones físiques o jurídiques que s’associïn amb posterioritat a la creació de l’associació, de conformitat amb las pautes previstes a la Llei i en aquests Estatuts.

                        c) Socis honorífics: l’Assemblea de l’associació podrà concedir el títol de soci d’honor a aquelles persones físiques o jurídiques que, pels mèrits al llarg de la seva trajectòria professional, es considerin referents ineludibles en l’àmbit de les finalitats de 1'Associació. Els socis d’honor gaudiran dels mateixos drets atribuïts a tot soci, sense perjudici que, de manera motivada, 1'Assamblea pugui decidir eximir als mateixos del pagament de qualsevol quota.

 

Article 5. Voluntaris.

1. A fi d’aconseguir les finalitats perseguides per 1'Associació, 1' Associació podrà també amb la participació de voluntaris que podran o no ser socis de la mateixa.

2. En qualsevol cas, 1'Associació vetllarà per atendre les suggerències i inquietuds dels voluntaris que no adquireixin la condició de soci, permetent la seva participació activa a l’Assemblea, fins i tot sense dret a vot.

L’associació es compromet a complir les exigències legals que en matèria de voluntariat estiguin vigents en cada moment.

 

Article 6. Adquisició i pèrdua de la condició de soci.

1. Podrà ser soci de l’associació qualsevol persona natural o jurídica.

2. Per adquirir la condició de soci, haurà de remetre una sol·licitud d’alta a l’associació, omplint a tal efecte el formulari tipus que procedeixi.

3. L’alta de soci haurà de ser acordada per l’Assemblea General.

4. Els socis podran donar-se de baixa a 1'Associació per alguna de les següents causes:

a) Per renúncia del propi soci.

b) Per incompliments notoris i reiterats de les obligacions que als socis pertoca segons allò previst en aquests Estatuts i en la resta de normes que regeixin el funcionament de 1'Associació. Es considerarà d’especial gravetat el impagament de les quotes. Quan la baixa porti causa d’un incompliment, la mateixa es decidirà pel Consell Directiu per mitjà d’un acord que s’haurà d’adoptar prèvia audiència de l’afectat a fi que aquest doni a conèixer les raons de la seva conducta. Dit acord podrà ser objecte de recurs davant de l’Assemblea General si el interessat així ho sol·licita en un termini de dos mesos.

 

Article 7. Drets i obligacions.

1. Els socis tindran els drets reconeguts per la legislació i els presents Estatuts i en particular:

a) Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General. S’exclou el vot en aquells casos en què l’associat es trobi en situació de conflicte d’interessos respecte a 1'Associació en l’assumpte que es tracti.

b) Ser informats de la marxa de l’associació, la identitat de tots els altres convocatòria, els assumptes que s’hagin previst tractar en les assemblees verbalment durant l’assemblea. Els membres del Consell Directiu han proporcionar la informació sol·licitada, llevat que, segons el seu parer, aquesta informació perjudiqui els interessos de l’associació. Aquesta excepció no procedeix quan sol·licitin la informació el 10 per cent dels associats.

c) Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries després d’haver estat informats de les causes que les motiven, que només poden fundar-se en el incompliment dels deures com associat o associada. La imposició de les sancions ha de ser sempre motivada.

d) Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern, si existís.

            e) Consultar els llibres de l’associació.

            f) Ser electors i elegibles per formar part dels òrgans de l’associació.

g) Transmetre la condició d’associats o associades si els estatuts ho permeten.

h) Presentar mocions, proposicions, precs i preguntes als òrgans que en formin part.

 

2. Els socis tindran les obligacions establertes per la legislació i els presents Estatuts i en particular:

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per la seva consecució.

b) Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques previstes pels estatuts i aprovada d’acord amb els mateixos.

c) Acatar i acomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

d) Observar les normes de disciplina o ordre en els actes en que intervinguin.

  1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus o molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant de la primera assemblea general que tingui lloc.

 

TÍTOL III

ÒRGANS

Article 8. Òrgans.

1. L’associació actuarà a través de la voluntat manifestada pels seus òrgans. L’Assemblea General i el Consell Directiu seran els òrgans col·legiats de govern.

2. Així mateix, l’associació disposarà també d’una sèrie d’òrgans unipersonals que seran el President, el Vicepresident, el Director Tècnic, el Tresorer i el Secretari.

3. Els càrrecs de l’Associació no seran retribuïts d’acord amb la regulació i les excepcions que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil.

 

Article 9. Assemblea General.

1. L'Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de 1'Associació i estarà constituïda per la reunió de tots els seus socis.

2. Seran competències específiques de l’Assemblea General les següents:

a) Aprovar i reformar els Estatuts.   

b) Adoptar els acords relatius a la compareixença davant d’organismes

públics.

c) Adoptar els acords previs a la interposició de tota classe de recursos judicials.

d) Aprovar els programes i plans d’actuació.

e) Elegir i separar als membres del Consell Directiu.

f) Conèixer i aprovar la gestió del Consell Directiu. A aquest propòsit, el Consell Directiu haurà de presentar una memòria anual d’activitats que serà sotmesa al judici de 1’Assamblea.

g) Fixar el sistema de càlcul de les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer als socis per al sosteniment de l’associació i la distribució de les derrames si n’hi hagués.

h) Aprovar els pressupostos i les liquidacions de comptes presentats pel Consell Directiu, així com adoptar els acords per la fixació de la forma i el import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació.

i) Acordar la dissolució de l’associació.

j) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se de les mateixes.

k) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

l) Aprovar el reglament de règim interior.

m) Aprovar la baixa o separació definitiva, previ expedient, dels associats.

n) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, així com les altes i baixes dels associats per raó distinta de la separació definitiva.

o) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

p) Les restants funcions atribuïdes a la mateixa pels presents Estatuts i per la legislació de les associacions.

 

Article 10. Consell Directiu.

1. El Consell Directiu serà l’òrgan de govern ordinari de l’associació. La seva funció bàsica serà, per tant, controlar i dirigir el trànsit corrent de l’associació sota la supervisió de 1'Assamblea General.

2. El Consell Directiu estarà compost per un màxim de catorze membres i un mínim de cinc que seran elegits per 1'Assamblea General entre els seus membres cada quatre anys. Quan el nombre de membres del Consell sigui parell. el President gaudirà de vot de qualitat a fi de dirimir possibles empats. Serà possible la reelecció dels membres del Consell Directiu. L’Assemblea General podrà en qualsevol moment acordar la separació de les seves funcions d’un o tots els membres del Consell Directiu.

3. Una vegada constituït, el Consell Directiu, en la seva primera reunió, escollirà entre els seus membres un President, un Vicepresident. un Secretari i un Tresorer.

4. El Consell Directiu es reunirà un mínim de tres vegades l’any. Serà convocat pel President amb la corresponent ordre del dia. Així mateix, si la tercera part dels membres sol·licités la celebració d’una sessió, el President la convocarà en un termini de 20 dies.

5. Són funcions del Consell Directiu:

a) Governar, gestionar i representar a 1'Associació seguint les directrius de l’Assemblea General.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Informar a l’Assemblea General de la gestió realitzada en tots aquells supòsits que així ho sol·liciti aquesta i, en tot cas, a través de la memòria anual.

d) Impulsar el desenvolupament deis projectes i activitats de l’associació.

e) Proposar a 1'Assamblea General un Pla plurianual d’estudis i objectius.

f)  Nomenament i cessament, si procedeix, del Director Tècnic.

g) Demanar comptes al Director Tècnic de l’estat dels desenvolupaments.

h) Qualsevol altra funció atribuïda pels presents Estatuts o per la legislació d’associacions, així com aquelles tasques que li siguin delegades per l’Assemblea General.

 

Article 11 President.

1. El President del Consell Directiu serà al mateix temps President de l’associació.

2. La duració del manament del President serà de 4 anys, amb possibilitat de renovació per successius manaments.

3. En cas d’absència o malaltia, el Vicepresident substituirà el President.

4. El President tindrà com a funcions especifiques, a més a mes de les fixades en aquests Estatuts, les que li encarregui 1'Assemblea General i, en tot cas:

a) Representar a 1'Associació com a President de la mateixa en les seves relacions internes i externes.

b) Convocar les sessions del Consell Directiu i de l’Assemblea General i dirigir el desenvolupament de les mateixes.

c) Vetllar pel funcionament harmònic de 1'Associació i la relació entre els seus distints òrgans.

 

Article 12. Vicepresident.

El Vicepresident substituirà al President en casos d’absència o malalta. El President podrà delegar en el Vicepresident l’exercici de funcions concretes, llevat que una norma estableixi el contrari.

 

Article 13. Director Tècnic, Tresorer i Secretari.

1. L’Associació tindrà amb caràcter fix la figura de Tresorer. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures que aprovi la Junta Directiva, les quals ha de visar prèviament el president. Ha d’ingressar el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

2. L’Associació tindrà amb caràcter fix la figura de Secretari. El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de associats.

3. L’Associació disposarà amb caràcter fix de la figura de Director Tècnic, que no formarà part de l’òrgan de representació, tindrà caràcter retribuït i participarà a les reunions amb dret a veu, però sense dret a vot. El Director Tècnic es dedicarà a la coordinació de projectes i encarregada de les relacions amb tercers en els àmbits de les funcions de l’Associació. La designació i cessament d’aquest càrrec serà responsabilitat del Consell Directiu que haurà de donar compte d’allò a l’Assemblea General.

 

Article 14. Convocatòria de l’Assemblea General.

1. L'Assemblea General podrà ser convocada amb caràcter ordinari i extraordinari.

2. La convocatòria amb caràcter ordinari serà realitzada pel Consell Directiu al menys una vegada a l’any, dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. Tindrà com objectius bàsics valorar els treballs i resultats de l’any anterior i fixar els objectius dels treballs per a l’any següent i les quotes de participació. A la convocatòria hi constarà amb tota claredat l’ordre del dia, així com el lloc, la data i l’hora de la reunió.

3. La convocatòria haurà de comunicar-se amb quinze dies d’antelació a la data de la reunió, individualment, mitjançant qualsevol mitjà apte per això, tenint en compte la relació actualitzada de socis.

4. La convocatòria amb caràcter extraordinari podrà venir impulsada pel Consell Directiu o per iniciativa d’un 10 per cent dels socis, en aquest cas l’Assemblea tindrà lloc dins dels trenta dies següents.

5. De totes les convocatòries s’aixecarà acta comprensiva de la data de la reunió, llistat de persones assistents, assumptes tractats i acords adoptats. L’acta haurà d’estar firmada pel Secretari, amb el vist-i-plau del President. L’acta es remetrà a tots els socis en un termini màxim d’un mes.

6. L’Assemblea estarà presidida pel President o el Vicepresident i farà les vegades de secretari el secretari del Consell Directiu.

7. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, si assisteixen, presents o representats per delegació, la meitat més una dels associats. En segona convocatòria, que es celebrarà mitja hora més tard, quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents.

 

Article 15. Règim d’acords de 1'Assamblea General.

            1. Cada soci disposarà d’un vot a 1'Assamblea General.

2. Les votacions a 1'Assamblea seran a mà alçada, llevat que en els supòsits relatius a l’elecció d’un càrrec, en tal cas tindran caràcter secret, així com quan ho sol·liciti la majoria dels membres presents.

3. Els acords seran presos per la majoria de vots dels assistents, llevat d’aquells casos en que s’exigeixi un quòrum reforçat.

4. Els socis podran delegar el seu vot a altres socis sempre que existeixi constància  documental d’aquesta delegació.

 

Article 16. Sessions del Consell Directiu.

            1. El Consell Directiu celebrarà sessions ordinàries o extraordinàries.

2. Es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que s’estimi precisa i amb un mínim de tres vegades l’any.

3. Es celebraran sessions extraordinàries sempre que així ho decideixi el President per causa justificada.

4. Per la valida constitució del Consell Directiu serà necessària la presència del President o Vicepresident i al menys dos membres més del Consell.

 

Article 17. Règim d’acords del Consell Directiu.

l. Les votacions seran a mà alçada, llevat que en els supòsits relatius a l’elecció d’un càrrec, que en tal cas tindran caràcter secret, així com quan ho sol·liciti la majoria dels membres presents.

2. Qualsevol membre té dret a que s’especifiqui a l’acta el sentit del seu vot si així ho demana expressament.

3. Quedarà acordat allò que decideixi la majoria dels membres presents a cada sessió, llevat quan vinguin exigides majories qualificades.

4. Els membres podran delegar el seu vot a altres membres sempre i quan existeixi constància documental d’aquesta delegació.

 

Article 18. Actes de les sessions de 1'Assainblea General i del Consell Directiu.

De cada sessió el secretari aixecarà acta, en la qual es farà constar les següents dades:

a) Lloc i temps en què s’ha celebrat, amb expressió del impulsor de la

convocatòria.

b) Hora d’inici.

c) Existència del quòrum necessari per la vàlida constitució de l’òrgan.

d) Nombre i identificació de les persones que hagin assistit, on s’hi faci constar els noms i cognoms.

e) Nombre i identificació de les persones que hagin justificat l’absència, si procedeix, expressant-ne la causa.

f) Els principals punts de la deliberació, la forma i resultat de la votació, i el contingut de la part dispositiva de tots els acords presos.

g) Opinions dels membres que demanin que constin expressament a l’acta.

h) Hora en que el President aixeca la sessió.

 

Article 19. Finançament.

               1. L’associació no té cap ànim de lucre.

               2. Les fonts de finançament de l’associació seran les següents:

a) Quotes anuals dels socis. En principi, les quotes dels socis tractaran de ser un rner complement a altres fonts de finançament.

b) Subvencions i ajudes públiques de qualsevol nivel1 territorial o institucional.

c) Donacions, herències i llegats de particulars.

d) Altres fonts rebudes de forma desinteressada amb la finalitat de sufragar l’activitat de 1'associació.

3. L’associació haurà de portar una comptabilitat que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat. així com de les despeses de les activitats realitzades, i efectuar un inventari dels seus béns. El sistema de comptabilitat serà el que correspongui a les entitats privades sense ànim de lucre.

4. L’associació vetllarà per evitar que el sosteniment de l’associació, a partir de les aportacions externes, comprometi la seva autonomia.

5. En els compte corrents o llibretes d’estalvis ofertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del President, el Tresorer i el Secretari.

6. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.

 

Article 20. Pressupost anual.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

El Consell Directiu presentarà a la reunió ordinària de l’Assemblea General de cada any un projecte pressupostari on hi constaran les previsions d’ingressos i despeses. L’Assemblea haurà d’aprovar-lo per majoria simple dels membres presents. En 1’Assamblea s’acordarà així mateix la vàlua de la quota dels socis per l’any següent.

 

 

TÍTOL IV

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 21. Modificació dels Estatuts.

Els presents Estatuts podran ser modificats per l’Assemblea General, bé per iniciativa del President, bé per iniciativa promoguda per una cinquena part dels socis. La proposta de modificació haurà de constar necessàriament com a punt de l’ordre del dia d’una sessió extraordinària. En els dos casos es presentarà el text articulat, l’aprovació que es proposi i una motivació suficient d’aquesta. S’exigirà per l’aprovació la majoria absoluta dels assistents.

 

 

TÍTOL V

DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 22. Dissolució.

1. L’associació es dissoldrà per acord de 1'Assamblea General adoptat a aquests efectes, sempre que la proposta obtingui el vot a favor de la majoria del nombre total de socis de l’associació. En concret, aquest acord podrà venir motivat per les següents causes:

a) Per impossibilitat sobrevinguda de continuar amb la realització de les seves finalitats, ja sigui per pèrdua de patrimoni o altres causes.

b) Per traspassar les funcions de l’associació a altres organismes d’àmbit territorial superior que assumeixin la continuïtat del projecte.

            c) Per resolució judicial ferma.

2. La liquidació s’efectuarà conforme amb allò previst a la legislació de les associacions. A tal efecte, els membres del Consell Directiu passaran a tenir la condició de liquidadors.

3. El patrimoni social resultant de la liquidació serà destinat a associacions que desenvolupin les mateixes o semblants finalitats contemplades en els presents Estatuts.

 

Aquests Estatuts contenen les modificacions aprovades per la Assemblea General de 6 de juny de 2015.

 

Joan Ramon Saura Aranda                                                    Juanjo Pemán Garcia

President                                                                                Secretari

 

 

Actualitat

ELS INFANTS TAMBÉ ENS PODEN AJUDAR

Actualitat

21/05/2020 0:00:00

ELS INFANTS TAMBÉ ENS PODEN AJUDAR

ELS INFANTS TAMBÉ ENS PODEN AJUDAR
ELS INFANTS TAMBÉ ENS PODEN AJUDAR

Mercadona dona 8000 quilos de llenties

Actualitat

20/05/2020 0:00:00

Mercadona dona 8000 quilos de llenties al Banc dels Aliments de les comarques de Lleida

Mercadona dona 8000 quilos de llenties
Mercadona dona 8000 quilos de llenties

Un milió de gràcies!!

Actualitat

12/05/2020 0:00:00

La supercistell(a) ha arribat al Banc . Un milió de gràcies!

Un milió de gràcies!!
Un milió de gràcies!!

Arilfrut lliura 655kg de poma durant la Pandèmia

Actualitat

11/05/2020 0:00:00

Arilfrut lliura 665kg de poma al Banc dels Aliments de les comarques de LLeida durant la Pandèmia

Arilfrut lliura 655kg de poma durant la Pandèmia
Arilfrut lliura 655kg de poma durant la Pandèmia

Comunicat de Premsa del Banc dels Aliments

Actualitat

07/05/2020 0:00:00

Comunicat de Premsa del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida

Comunicat de Premsa del Banc dels Aliments
Comunicat de Premsa del Banc dels Aliments

Banc dels Aliments

Patrocinadors i col·laboradors principals

Banc dels Aliments

25/07/2017 0:00:00

Patrocinadors i col·laboradors principals del Banc dels Aliments de Lleida

Patrocinadors i col·laboradors principals

Entitats receptores

Banc dels Aliments

13/09/2017 0:00:00

Entitats receptores del Banc dels Aliments de Lleida

Entitats receptores

Campanyes

Banc dels Aliments

06/06/2017 0:00:00

Coneix les nostres campanyes i les que s'organitzen en benefici del Banc dels Aliments de Lleida

Campanyes

Serveis

Vols ser voluntari?

Serveis

03/06/2017 0:00:00

Pots fer voluntariat en diferents àrees!

Vols ser voluntari?

Fes-te'n amic

Serveis

05/12/2015 0:00:00

Fes-te amic del banc del aliments

Fes-te'n amic

Donacions Online

Serveis

08/04/2020 0:00:00

Realitza una donació online

Donacions Online

Vols organitzar una recollida?

Serveis

04/06/2014 0:00:00

Algunes entitats organitzen recaptes entre els seus membres, socis o empleats per recollir aliments o diners. Es poden fer a col·legis i instituts,empreses, institucions, centres comercials, centres cívics, esportius i culturals, casals, etc.

Vols organitzar una recollida?